Tämä on Henkilötietolainsäädännön 523/1999) 10 ja 24§ mukainen
tietosuojaseloste.

Teemme aktiivisesti työtä sekä oman että jäsentemme ja oppilaittemme
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tiedostamme rekisterinpitäjänä
vastuumme ja noudatamme EU:n laajuista tietosuoja-asetusta.
Yhdistyksemme jäsenet ja oppilaat sekä työntekijät hyväksyvät tämän
tietoselosteen ehdot jäsenmaksulla ja osallistumalla Pelastakaa Ballerinat ry:n
toimintaan. Mikäli ehtoja ei hyväksytä, jäsenellä ei ole jäsenoikeutta.

1. Rekisterinpitäjä
…”tanssijatkuu”…Pelastakaa Ballerinat ry, Y-tunnus 2670561-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija Salonen
Pellavatehtaankatu 9 B 22 33100 Tampere
Puh: 050 385688

3. Rekisterin nimi
Yhdistyksen jäsenrekisteri ja tanssin opetukseen liittyvät tanssijoiden ja opettajien
yhteystiedot sekä sähköpostimarkkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Rekisteriä tarvitaan jäsenkirjanpitoon, jäsenlaskutusta ja tiedottamista varten sekä
yleiseen tiedottamiseen jäsenien, opettajien sekä oppilaiden välillä. Kaikki tiedotuksen
kohteet eivät välttämättä ole jäseniä vaikka ovat oppilaita tai työntekijöitä.
Henkilötietoja käsitellään myös myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin
näihin rinnastettaviin sähköpostiosoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida
ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä
rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• sähköpostiosoite
• henkilötietojen muutostiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista yllä
lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
• puhelinnumero
• organisaatio
Jäsenrekisterimme sisältää nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin sekä
tiedon kulloisenkin vuoden jäsenmaksun tai kannatusmaksun suuruudesta.
Lisäksi osoiterekisteriä säilytetään tietolähteenä mahdollista tiedottamista varten
tanssituntien osalta. Vaikka henkilö ei olisikaan enää jäsenenä niin saattaa olla, että
hänen tietojaan tarvitaan tuntiopetusten ja maksuliikenteen osalta. Tietoja henkilöistä
on myös tunti-ilmoittautumislomakkeissa ja tuntilistoissa sekä näytöksiin liittyvissä
tulostemateriaaleissa, sekä paperisena että sähköisesti.
Tuntien ja kurssien päättyessä opettaja luovuttaa tuntilistat Pelastakaa Ballerinat ry:n
vastaavalle säilytettäväksi.

6. Tietojen suojaus ja käytön perusteet
Tietoja säilytetään ensisijaisesti yhdistyksen hallussa olevissa asiakirjoissa sekä
paperilla (tilinpäätöskansiot ja laskutustiedot) että sähköisesti. Manuaalisesti
ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Lisäksi joitakin osoitetietoja on annettu hallituksen muille jäsenille mikäli he esim.
toimivat tuntiopettajina. Pelastakaa Ballerinat ry:llä toimivat ulkopuoliset
tanssinopettajat säilyttävät henkilötietoja paperisten tuntilistojen muodossa ja
sähköisesti esim. puhelimessa, mutta tuntilistat luovutetaan hallituksen
säilytettäväksi ja myös sähköiset yhteystiedot sovitaan poistettavan tuntien
päättymisen jälkeen. Mikäli heiltä tietoja kuitenkin jatkossa löytyy, se ei ole enää
yhdistyksen tietoa vaan ehkä heidän henkilökohtaisiin kontakteihinsa liittyvää
yhteydenpitoa. Yhdistys ei pysty valvomaan, poistavatko he nuo tiedot.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat salasanoin ja muin
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan
yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien työntekijöillä
on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
käyttöoikeudella.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseneksi yhdistykseen ilmoittautuneet, tuntioppilaat sekä opettajat.
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista
palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. ilmoittautumislomakkeet, sosiaalisen
median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden tai tilausten yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset/siirrot
Tietoja ei luovuteta rekisteristä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi
tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka
käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen
perusteella (affiliaattisopimus, kirjanpitäjä). Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta
käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin
tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
Mikäli rekisteröity käyttää DanceDailyn verkkokauppalinkkiä yhdistyksen sivuilta,
Pelastakaa Ballerinat ry ei vastaa asiakkaan antamista henkilötiedoista tilauksen
osalta vaan tilaukseen annetut tiedot kuuluvat DanceDailyn vastuulle. Pelastakaa
Ballerinat ry:llä on affiliaattisopimus DanceDailyn kanssa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tai saada tieto siitä sisältääkö
rekisteri tietoja rekisteröidystä. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä.
Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastettavat tiedot tai
selvitys toimitetaan rekisteröidylle kuukauden sisällä pyynnöstä.
Paitsi jos tietojen antaminen rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta
vaivaa taikka aiheuttaa rekisteröidylle tai tietojenkäsittelyn tarkoitukselle olennaista
vahinkoa tai haittaa eikä talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä koskevaan
päätöksentekoon.
Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista,
poistaa tai täydentää. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan
kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

10. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Rekisteritietoja säilytetään vain niin kauan kuin se luokitellaan tarpeelliseksi ja ne
arkistoidaan vain siltä osin kuin esim. laki sitä edellyttää (esim. kirjanpitomateriaali).
Tarpeettomat tiedot tuhotaan sekä sähköisestä materiaalista että paperisista
versioista mahdollisimman nopeasti.